Odbiór padłych zwierząt

Firma Partner, na podstawie otrzymanej decyzji nr 79/2013 z późn. zm. wydanej przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, otrzymała statut ZAKŁADU POŚREDNIEGO KAT. 1 w ramach prowadzenia działalności nadzorowanej polegającej na zbieraniu, transportowaniu i pośrednim przechowywaniu materiału kategorii 1. W ramach decyzji otrzymaliśmy weterynaryjny numer identyfikacyjny: 14657708.

Wykorzystując flotę specjalistycznych pojazdów odbieramy odpady kategorii 1 z terenu podległego pod Powiatowego Lekarza Weterynarii (m.st. Warszawa, powiat Wołomiński), a następnie bezpiecznie transportujemy je do swojego zakładu pośredniego, a w efekcie końcowym do utylizacji.
Nasza firma jest niezawodnym partnerem dla rolników, hodowców zwierząt, służb leśnych i weterynaryjnych oraz gmin w zakresie odbioru padłych zwierząt gospodarskich, towarzyszących, dzikich oraz egzotycznych.
Odbiór i zbieranie padłych zwierząt to usługa specjalistyczna, która wymaga najwyższej staranności w zachowaniu higieny i bezpieczeństwa oraz gotowości do działania w sposób elastyczny, dopasowany do potrzeb klientów i sytuacji nietypowych wynikających ze zdarzeń losowych.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY (WE) Nr 1069/2009

Z Dnia 21 Października 2009 R.
Artykuł 8
Materiał Kategorii 1

Materiał kategorii 1 obejmuje następujące produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego:

a) całe zwierzęta i ich wszystkie części, włącznie ze skórami i skórkami z następujących zwierząt:

zwierząt podejrzanych o zakażenie TSE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 lub u których obecność TSE potwierdzono urzędowo;
zwierząt zabitych w związku ze zwalczaniem TSE;
zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie i dzikie, w tym w szczególności zwierząt domowych, z ogrodów zoologicznych i cyrkowych;
zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczeń, w rozumieniu art. 2 lit. d) dyrektywy 86/609/EWG, bez uszczerbku dla art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003;
zwierząt dzikich podejrzanych o zakażenie chorobami przenoszonymi na ludzi lub zwierzęta;
b) następujący materiał:

materiał szczególnego ryzyka;
całe zwierzęta lub ich części zawierające materiał szczególnego ryzyka w momencie ich usuwania;
c) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pochodzące ze zwierząt, które zostały poddane nielegalnym zabiegom, w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. d) dyrektywy 96/22/WE lub w art. 2 lit. b) dyrektywy 96/23/WE;

d) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zawierające pozostałości innych substancji i substancji skażających środowisko wymienionych w wykazie grupy B 3 w załączniku I do dyrektywy 96/23/WE, jeżeli takie pozostałości występują w ilościach przekraczających dozwolony poziom określony w przepisach wspólnotowych lub, w przypadku ich braku, w przepisach krajowych;

e) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, zebrane podczas oczyszczania ścieków, wymaganego na mocy przepisów wykonawczych przyjętych zgodnie z art. 27 akapit pierwszy lit.

z przedsiębiorstw lub zakładów przetwarzających materiał kategorii 1; lub
z innych przedsiębiorstw lub zakładów zajmujących się usuwaniem materiału szczególnego ryzyka;
f) odpady gastronomiczne pochodzące ze środków przewozu międzynarodowego;

g) mieszaniny materiału kategorii 1 z materiałem kategorii 2 albo materiałem kategorii 3 lub z materiałami obu kategorii.

Inne usługi:

Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Skontaktuj się z nami!